Vietnam
pre-metric units of length

 

trượng

 

ngũ

2

 

thước or xích

5

10

 

túc

10

50

100

 

phân

10

100

500

1,000

 

ly

10

100

1,000

5,000

10,000

     

hào

10

100

1,000

10,000

50,000

100,000

   

ti

10

100

1,000

10,000

100,000

500,000

1,000.000

 

hốt

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

5,000,000

10,000,000

vi

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

50,000,000

100,000,000

0.04
µm

0.4
µm

4
µm

0.04
mm

0.4
mm

4
mm

4
cm

40
cm

2
meters

4
meters

home | units index | search |  contact drawing of envelope |  contributors | 
help | privacy | terms of use