Rulers in China:
Northern Dynasties, 439–581

Northern Wei Dynasty, 386–534
Reign Dates     Comments
386–409 Tai-Zu Dao 道武帝
Wu Di
Tuoba Gui  
409–423 Ming Yuan Di 明元帝
Tai-Zong 
Tuoba Si  
423–452 Tai Wu Di 太武帝
Shi-Zu
Tuoba Dao  
452 Nan An Wang 南安王 Tuoba Yu  
452–465 Wen Cheng Di 文成帝
Gao-Zong 
Tuoba Jun  
465–471 Xian Wen Di 獻文帝
Xian-Zu 
Tuoba Hong Family changed its name.
471–499 Xiao Wen Di 孝文帝
Gao-Zu 
Yuan Hong
499–515 Xuan Wu Di 宣武帝 Yuan Ke  
515–528 Xiao Ming Di 孝明帝
Su-Zong 
Yuan Xu  515–528: Hu, female regent
528–530 Xiao Zhuang Di 孝莊帝
Jing-Zong 
 Yuan Zi You  
530 Jing Di 敬帝
Tung-hai Wang
 Yuan Ye  
531 Jue Min Di 節閔帝  Yuan Gong  
531–532 An Ding Wang 安定王
Chu-Di
 Yuan Lang  
532–534 Xiao Wu Di 孝武帝  Yuan Xiu  
534, kingdom divided

 

Eastern Wei Dynasty, 534–550
Reign Dates       Comments
534–550 Xiao Jing Di 孝靜帝 Yuan Shan Jian 534-537: Tianping
538-539: Yuanxiang
539-542: Xinghe
543-550: Wuding
 

 

Western Wei Dynasty, 535–556
 Reign
Dates
     
535–551 Wen Di 文帝  Yuan Bao Ju Datong
551–554 Fei Di 廢帝  Yuan Qin none
554–556 Gong Di 恭帝  Yuan Kuo none

 

Northern Zhou Dynasty, 556–581
 Reign
Dates
     
556 Xiao Min Di 孝閔帝 Yuwen Jue none
557–560 Ming Di 明帝 Yuwen Yu 559-560: Wucheng
561–578 Wu Di 武帝 Yuwen Yong 561-565:Baoding
566-572: Tianhe
572-578: Jiande
578: Xuanzheng
578 Xuan Di 宣帝 Yuwen Yun Dacheng
579–581 Jing Di 靜帝 Yuwen Chan 579-581: Daxiang
581: Dading
581, conquered by Sui

 

Later Liang, 555–587
 Reign
Dates
     
555–561 Xuan Di    
561–585 Ming Di    
585–587 Lü Gong    
587, conquered by Sui

 

Northern Qi, 550–577
 Reign
Dates
     Comments
550–559 Wen Xuan Di 文宣帝 Gao Yang Tianbao  
560 Fei Di 廢帝 Gao Yin Qian Ming  
560–561 Xiao Zhao Di 孝昭帝 Gao Yan Huangjian  
561–564 Wu Cheng Di 武成帝 Gao Zhan 561-562: Taining
562-565: Heqing
 
565–576 Hou Zhu 後主 Gao Wei 565-569: Tiantong
570-576: Wuping
576: Longhua
 
577 You Zhu 幼主 Gao Heng Chengguang  
577–579? Fan Yang Wang 范陽王 Gao Shao Yi none  
577, conquered by Northern Zhou  

home | time index | search |  contact drawing of envelope |  contributors | 
help | privacy | terms of use