Rulers in China:
Qing Dynasty, 1644–1912

Qing [Ch'ing or Manchu] Dynasty, 1644–1912
Reign
Dates
Reign Name,
nien hao
Birth
Name
Dynastic Title,
miao hao
Relation to
predecessor
Comments
1644–1661 Shun Chih Aisin-gioro Fu-Lin
1638–1661
Shizu    
1661–1722 Kangxi  Xuan Ye
1654–1722
Shengzu son  
1723–1735 Yongzheng Yinchen
1723–1735
Shizong son  
1736–1795 Qianlong Hongli
1711–1799
Gaozong son Abdicated.
1796–1820 Jiajing Yongyan
1760–1820
Renzong son  
1821–1850 Dao Guang Min Ning
1782–1850
Xuanzong son  
1851–1861 Xianfeng Yichu
1831–1861
Wenzong son  
1862–1874 Tongzhi Zaichun
1856–1874
Muzong son  
1875–1908 Guangxu Zai Tian
1871–1908
Dezong grandson of
Xuanzong
1875–1884: Kung, regent.
1884–1908, Zi Xi, Empress Dowager.
1908–1911 Puyi Aisin-gioro Piyi
1905–1967
Xuandi
Xuanzong
nephew 1808–1911: Chun, regent.
Deposed.
home | time index | search| to contact Sizes drawing of envelope | acknowledgements | help|

privacy

terms of use